Vulnerabilitat i amenaces

Impacte per vehicles Petites dimensions, poca profunditat i escassa distribució. Són característiques que fan de les basses temporals uns ecosistemes vulnerables. Afegit a aquesta vulnerabilitat, les basses temporals pateixen amenaces, principalment de caire antròpic, que poden afectar-ne el seu estat de conservació fins al punt de fer-les desaparèixer.

Antigament, a Menorca, les basses temporals eren valorades per l'home, perquè eren considerades útils i profitoses, especialment per l'activitat agrícola. D'una banda, servien d'abeurador gran part de l'any i, en eixugar-se, aguantaven herba fresca que es podia pasturar. Actualment la situació ha canviat. L'abandonament del camp i les noves tècniques agrícoles han fet que deixin de ser considerades útils. Algunes desapareixen a causa de l'abandó, que, en conseqüència, permet que la vegetació alta, especialment la llenyosa, les tapi. D'altres, en ser considerades un destorb enmig de les terres de cultiu i/o de pastura, són destruïdes. En d'altres casos, és la presència de vehicles rodats incontrolats o bé el creixement urbanístic el motiu de la seva desaparició. És així com perdem una part valuosa del nostre patrimoni natural i, amb ell, un bon nombre d'espècies autòctones.

A continuació presentam la relació de possibles amenaces:
- Excés de vegetació
- Pràctiques agrícoles inadequades
- Excés de pastura
- Accessos rodats incontrolats
- Presència d'espècies exòtiques
- Deteriorament del sistema de tancat, habitualment paret seca
- Drenatge
- Caça
- Desenvolupament urbanístic
- Rebliment de l'espai inundable
- Desconeixement