Classificació

Bassa detall En el projecte LIFE BASSES s’han classificat les basses en funció de la geologia y el relleu de la zona on s’ubiquen, i amb aquest sistema s’han descrit sis tipologies de basses temporals a Menorca:

Basses en terres argiloses calcàries poc desenvolupades
Aquesta tipologia de bassa, a Menorca, es troba principalment a la zona de Tramuntana, especialment a les calcàries del Juràssic. Es formen habitualment en depressions tancades (dolines) en el fons de les quals es va acumulant una capa de terra impermeable que impedeix o dificulta que l’aigua es filtri per dins la roca porosa. En molts casos són basses efímeres, a causa de la poca profunditat que tenen les depressions on es formen o bé perquè no són completament impermeables. Les trobam principalment a la Mola de Fornells o a la zona compresa entre cala Morell i Punta Nati. La biodiversitat que contenen és molt variable. Aquesta variabilitat és deguda a la distància a la qual es troba cada bassa de la costa i, per tant, de la influència marina que té, així com també de les seves dimensions.

Basses en sòls calcaris profunds de tendència arenosa
Les basses en sòls profunds s’assemblen a les basses ubicades en terres argiloses calcàries poc desenvolupades. Igual que aquestes, també es formen en depressions damunt terres calcàries argiloses, amb la diferència que els materials geològics solen ser més moderns, del Miocè o del Quaternari i, a més, els sòls són més profunds, sense un aflorament rocós important. Aquestes terres profundes són molt aptes per al cultiu agrícola, motiu pel qual trobam principalment aquesta tipologia de bassa enmig de terres de cultiu. Per això, les basses en sòls profunds són les que es troben més afectades per les pràctiques agrícoles. Una altra conseqüència de situar-se en terres profundes és que l’aigua sol ser tèrbola. En aquestes condicions, les plantes aquàtiques no tenen llum per créixer. Per tant, en aquestes basses, la flora de la fase humida sol ser molt pobra en espècies. En canvi, la fase seca destaca per la riquesa en plantes de climes càlids, gràcies precisament al fet que els sòls profunds retenen frescor gran part de l’estiu.

Basses en sòl silícic arenós del Permotrias (penyes de cot)
La penya de cot, o pedra esmoladora, és un material geològic relativament freqüent a la Tramuntana de Menorca. Una de les seves característiques és la impermeabilitat que presenta, de manera que l’aigua no pot penetrar dins la penya. Per tant, es pot endevinar que una depressió o un clot damunt aquests materials s’inunda fàcilment i manté l’aigua per un període de temps prou llarg. Les penyes de cot, així com els sòls que en deriven, són materials silicis, sense calç i pobres en nutrients. Aquesta pobresa de nutrients afavoreix la presència d’una vegetació diferent, formada principalment per plantes que no toleren la calç (calcífugues) i que poden viure en sòls pobres i poc desenvolupats. En realitat, de les diferents tipologies de basses que tenim a Menorca, aquestes solen ser les que mostren una biodiversitat més elevada i més específica.

Concavitats sobre roca calcària miocènica (cocons)
Els cocons són, amb diferència, la tipologia de bassa temporal més freqüent a Menorca. De clots a la penya que s’omplen d’aigua durant l’hivern, tots n’hem vist. Solen ser més freqüents al Migjorn de l’illa, per la senzilla raó que allà la penya és més tova i s’erosiona més fàcilment. Però també es poden trobar a la Tramuntana, especialment a les penyes de cot més exposades al vent i a la pluja. La majoria de vegades els cocons són de petites dimensions, tant en amplada com en profunditat. Tanmateix, són un tipus de bassa prou interessant pel dinamisme que mostren al llarg de l’any i la biodiversitat que poden arribar a contenir. En aquesta tipologia de bassa, hi solen abundar les plantes aquàtiques. L’aigua que emmagatzemen sol ser molt clara, ja que s’omplen exclusivament de l’aigua de pluja que cau damunt les roques.

Basses sobre sòl silícic paleozoic (llosella)
La llosella, com la penya de cot, és un material impermeable que afavoreix la formació de basses temporals quan apareix una depressió en el terreny. Les basses damunt llosella no són molt freqüents a Menorca. Pràcticament són exclusives de la zona litoral, precisament perquè és al litoral on aquests materials rocosos estan més descoberts i les basses es poden formar més fàcilment. La llosella és un tipus de roca que produeix poc sòl. Per aquest motiu, les basses que es formen damunt llosella tenen relativament poc sediment i mantenen l’aigua clara durant tot el període. Aquest fet afavoreix una flora aquàtica especialment rica en espècies. De fet, en aquestes basses és on podem trobar una de les majors concentracions de biodiversitat de l’illa.

Basses efímeres en sòl calcari arenós del litoral
És un tipus de bassa poc conegut. Una de les causes n’és el seu caràcter efímer, ja que el període d’inundació es pot limitar a unes poques setmanes. Aquestes basses es solen formar en les terres primes del litoral, darrere les platges o bé en els espais més plans i enfonsats dels roquissars. A pesar del seu caràcter efímer, la diversitat d’espècies que contenen sembla que és elevada. Precisament, aquesta diversitat podria obeir a la dinàmica que resulta de la constant alternança de períodes de sequera i d’inundació.