Estat de conservació i amenaces

Actuacions de gestió Controlar i eradicar les amenaces que pateixen les basses temporals així com pal·liar els impactes negatius que se'n deriven són els principals objectius de les actuacions de conservació dutes a terme en el projecte.

Un excés de vegetació arbustiva als voltants d'una bassa temporal pot crear un excés d'ombra i a la vegada generar una aportació excessiva de matèria orgànica que pot acabar creant una eutrofització de les aigües, amb la consegüent manca d'oxigenació. De manera natural, la presència de bestiar actua com a element regulador de la vegetació de l'entorn d'aquests hàbitats. Tanmateix, l'abandonament de l'activitat ramadera afavoreix el creixement excessiu de la vegetació arbustiva. És en aquests casos en què mitjançant el projecte LIFE BASES sha intervingut d'una manera pràctica, posant en marxa actuacions d'aclareig i desbrossament amb mètodes manuals i mecànics.

Per contra, en algunes basses temporals la pastura continuada de bestiar o bé la incidència directa de pràctiques agrícoles agressives (rompuda continuada, llaurats profunds, etc.) pot provocar una alteració de l'hàbitat. En aquests casos, s'han adaptat sistemes de tancament, d'acord amb les necessitats, com la paret seca, per permetre controlar la incidència d'aquestes amenaces. En el cas d'estructures de tancament tradicional deteriorades, s'han dut a terme restauracions de les mateixes.

En d'altres casos, especialment a les basses temporals situades a la franja litoral, la influència de la sobrefreqüentació humana, així com l'existència d'accessos rodats en són la principal amenaça. Mitjançant el projecte s'ha realitzat una proposta de reordenació dels accessos i s'han desenvolupat alguns tancaments per fer-la efectiva.

El drenatge mitjançant sèquies i canals excavats en el sòl ha estat un dels mètodes més utilitzats per dessecar els espais inundats i aprofitar-los per al seu cultiu amb la consegüent desaparició de l'hàbitat. En aquests casos, l'acció desenvolupada és l'eliminació del sistema de drenatge.

La proliferació d'espècies exòtiques invasores constitueix una altra amenaça per a les basses temporals, amb efectes devastadors per a la seva fauna i flora. Les accions del projecte LIFE BASSES són el control i eliminació de les espècies exòtiques invasores, així com desenvolupar les tasques de vigilància adequades per fer-ne el seguiment una volta eradicades.