Pla de Gestió

La finalitat del Pla és contribuir a la conservació de la xarxa de basses temporals de l’illa de Menorca incloent tota la diversitat d’ecosistemes que representa, mitjançant el manteniment o el restabliment d’un estat de conservació favorable per a aquest hàbitat i les espècies que hi habiten, segons estableix la Directiva Hàbitats, i evitant qualsevol deteriorament addicional del seu estat ecològic, seguint les directrius per a les masses d’aigua superficials de la Directiva marc de l’aigua.

La consecució d’aquest objectiu ideal implica diversos objectius generals que en el Pla es resumeixen de la manera següent:

- Manteniment del paisatge de l'entorn territorial de les basses i l’estructura de cobertes existent.
- Manteniment de la hidrogeomorfologia natural de les basses.
- Conservació de la dinàmica natural de l’hidroperíode de les basses.
- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua.
- Manteniment de l’estat tròfic de l'aigua.
- Conservació de la biodiversitat específica i genètica.
- Manteniment de la diversitat d’ecosistemes i hàbitats relacionats amb les basses.
- Manteniment de la funcionalitat de les basses temporals.

Per assolir aquests objectius, el Pla estableix una sèrie de regulacions i un pla d’actuacions que garanteixin un bon estat de conservació de les basses temporals de Menorca. Aquí podeu descarregar el document de proposta de pla de gestió.