Programa LIFE

Logo LIFE LIFE és un instrument financer de la UE destinat a promoure el desenvolupament de projectes que tenen per objectiu la conservació del medi ambient. Segons la línia d'actuació, aquests projectes es classifiquen en 3 grups:

LIFE Medi ambient va dirigit a subvencionar accions innovadores i de demostració per a la indústria; accions de demostració, promoció i assistència tècnica per a autoritats locals; i accions preparatòries de recolzament a la política i legislació comunitària.

LIFE Tercers països promou les activitats destinades a impulsar el desenvolupament sostenible en tercers països, l'establiment d'estructures administratives mediambientals i les accions de conservació de la natura.

LIFE Natura va adreçat a promoure les accions encaminades a la conservació d'hàbitats naturals i de la fauna i flora d'interès comunitari.

LIFE es regula pel Reglament (CE) núm. 1655/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol de 2000, sobre l'instrument financer per al medi ambient (LIFE), DO L192 del 28.7.2000.

En la primera fase (1992-1995) LIFE es va iniciar amb un pressupost de 400 milions d'euros, pressupost que va passar a ser de 450 milions d'euros en la segona (1996-1999) i que en la tercera fase (2000-2004) es va veure augmentat considerablement i fou de 640 milions d'euros. Finalment, la tercera fase es va estendre (2005-2006) amb un pressupost de 317 milions d'euros, proporcionalment major que la resta.


REFERÈNCIES:

Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009
Relativa a la conservació de les aus silvestres, que substitueix la Directiva del Consell 79/409/CEE i modificacions. Coneguda amb el nom de Directiva Aus.

Directiva del Consell 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992
Sobre la conservació dels hàbitats naturals i la flora i fauna silvestres, DO L 206, 22.7.1992, modificada per la Directiva del Consell 97/62/CE, DO L 305, 8.11.1997, p.3. Coneguda amb el nom de Directiva Hàbitats.

Web oficial del programa LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm