Marc legal

Marc legal 01 La Directiva Hŕbitats representa, actualment, juntament amb la Directiva Aus, l’instrument més important d’aplicació en tot el territori de la Unió Europea per a la conservació dels hŕbitats, les espčcies i la biodiversitat.

Aquesta directiva estableix les mesures de gestió que s’han de dur a terme en les zones incloses a la Xarxa Natura 2000. Entre d’elles, i com una de les més importants, estŕ l’elaboració d’un pla de gestió i de les mesures reglamentŕries, contractuals i/o administratives necessŕries per a les exigčncies ecolňgiques dels tipus d’hŕbitats i espčcies d’interčs comunitari que hi habiten.

La normativa establerta per la Directiva Hŕbitats es recull en el reglament de l’Estat espanyol mitjançant la Llei del patrimoni natural i de la biodiversitat (Llei 43/2007), que estableix l’obligatorietat de l’elaboració de plans o instruments de gestió i de l’adopció de mesures reglamentŕries, administratives o contractuals per a totes les ŕrees Natura 2000.

Correspon a la comunitat autňnoma de les Illes Balears elaborar i aprovar els instruments de gestió necessaris per als espais Natura 2000 inclosos al seu territori, mitjançant el procediment que queda recollit a la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevŕncia ambiental de les Illes Balears (LECO). L’elaboració d’aquest pla de gestió per a les basses temporals és fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, que és l’administració que té les competčncies en matčria de medi ambient, i el Consell Insular de Menorca.