Inventari

Inventari i cartografia El coneixement de la dinàmica i funcionament d'aquest tipus d'hàbitats és limitat. D'algunes basses se'n coneix el seu funcionament i biodiversitat gràcies a treballs d'investigació previs, mentres que per altres basses es té un menor coneixement malgrat la seva importància i/o estat de conservació. Aquesta situació suposa un risc per a la seva conservació i, per tant, una manca d'actuació adequada quan alguna amenaça els afecta.

Una de les accions del projecte és la realització d'un inventari de les basses temporals presents a Menorca, mitjançant el treball de camp i el treball de recerca d'estudis previs. En l'inventari s’han inclòs totes les basses temporals de Menorca detectades fins al moment, així com les dades rellevants de què es disposen, com: superfície, estat de conservació, amenaces, valors biològics (fauna i flora) i ecològics. Un dels punts importants d'aquesta informació és l'ús actual que se'n fa de la bassa i com aquest ús influeix en la seva conservació.

Fins al moment s’han inventariat 80 basses temporals a Menorca, i s'està editant la publicació del catàleg de les basses incloent la informació descriptiva i tècnica més rellevant de cadascuna d’elles. Podeu descarregar-vos aquí el llistat complert de basses temporals i la seva distribució a l’illa, i una taula resum del catàleg.