¿Què és?

Plans de gestio : ¿Què és? Un dels objectius del projecte LIFE BASSES és desenvolupar un model de gestió a llarg termini per a les basses temporals de Menorca. Des del principi del projecte aquest objectiu es va concretar en l’elaboració de plans de gestió de les basses temporals. Aquesta actuació ha donat com a resultat l’elaboració d’un pla de gestió per a la xarxa de basses temporals de Menorca, entesa com a conjunt d’elements interrelacionats que dóna suport a una biodiversitat singular.

Un pla de gestió és l’instrument que defineix els objectius, la programació d’actuacions i l’avaluació de resultats necessaris per mantenir o restablir un estat de conservació favorable d’un espai natural, un hàbitat o una espècie.

El pla de gestió de les basses temporals és un element d'estudi i de planificació d’aquest hàbitat. El pas previ a la redacció d'un pla de gestió d'un espai és l'estudi en profunditat de les característiques naturals i de la flora i la fauna que els habita ja que, de no ser així, no es pot saber què és el que es vol conservar. I no només això, sinó també conèixer les interaccions que es donen entre els diferents elements de l'hàbitat. És important també conèixer l'ús que l'home n'ha fet i fa d'aquell espai, els impactes i les amenaces que pateixen, i els mitjans que poden fer factible l'ús òptim del mateix i, per tant, garantir la seva conservació.

Els continguts mínims d'un pla de gestió són els següents:

a) Descripció i interpretació de les característiques físiques i biològiques.
b) Delimitació de l'àmbit territorial objecte d'ordenació.
c) Definició de l'estat de conservació dels recursos naturals, interaccions que es donen, usos que se'n fan i elaboració d'un diagnòstic i d'una previsió de l'evolució futura.
d) Definició dels objectius de gestió
e) Determinació de les limitacions generals i específiques respecte als usos que s'hi poden desenvolupar per tal de garantir la conservació.
f) Programa d’actuacions
g) Sistema de seguiment i avaluació