Natura 2000

Natura 2000 és una xarxa d'espais naturals protegits a escala comunitària, creada arran de l'aprovació de 2 directives europees:

- Directiva Aus
- Directiva Hàbitats

Aquestes directives tenen com a objectiu la protecció dels ecosistemes naturals i, en particular, de les espècies de fauna i flora silvestres, mitjançant la posada en funcionament de mesures concretes de gestió i protecció de la biodiversitat.

Ambdues directives detallen uns 200 tipus d'hàbitats considerats d'interès comunitari, atenent a la seva reduïda distribució a la UE o a la seva tendència a la desaparició, com per exemple: sistemes dunars, basses temporals, praderies de posidònia oceànica, zones humides, hàbitats costaners, etc. Recull també unes 200 espècies animals i més de 500 espècies vegetals els hàbitats de les quals s'han de protegir, ja sigui perquè estan amenaçades o per la seva condició de ser endèmiques.

Tot i les mesures de protecció del medi ambient duites a terme les últimes dècades, les poblacions de nombroses espècies segueixen disminuint a la UE. Aquesta important regressió es deu majoritàriament al deteriorament dels hàbitats naturals necessaris per a la seva supervivència, a causa de la intensificació d'activitats humanes com el turisme, l'agricultura, l'energia o el transport, per citar-ne algunes.

Es calcula que a la UE, actualment, la meitat de les espècies de mamífers i un terç de les espècies de rèptils, peixos i aus estan amenaçades. Unes 3.000 espècies vegetals estan amenaçades i 27 estan en perill d'extinció.

Els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 a l'illa de Menorca, configurada pel Govern de les Illes Balears, és la que apareix en el mapa. La delimitació de llocs d'interès comunitari (LIC) i de zones d'especial protecció per les Aus (ZEPA) que apareix representada respon a la necessitat de protegir els hàbitats i les espècies d'interès comunitari presents a l'illa.

D'aquesta manera, la Xarxa Natura 2000 desenvoluparà un paper fonamental en la protecció de la biodiversitat i dels recursos naturals de la UE.

Pàgina oficial de la Xarxa Natura 2000 de la Comissió Europea:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

Pàgina del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí:
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/default.aspx

Per a més informació sobre la Xarxa Natura 2000 a les Balears:
http://www.xarxanatura.es